Podmienky prijatia

Prijímanie občanov do „CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) a podmienkami prijatia občanov do zariadenia sociálnych služieb NSK.

Pred poskytovaním sociálnych služieb je potrebné posúdenie občana na odkázanosť na  poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Toto je v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Občan, ktorý má záujem o posúdenie odkázanosti a má trvalý pobyt v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja, podáva „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2 A, 949 01 Nitra. K Žiadosti o posúdenie odkázanosti je potrebné priložiť aj tlačivo „ Lekársky nález“. Pokiaľ pre svoj zdravotný stav nemôže fyzická osoba podať žiadosť, predloží aj tlačivo „Určená osoba“. Tlačivo Lekársky nález je potrebné doložiť len v tom prípade, ak žiadateľ nemá k dispozícii prepúšťaciu správu, lekársku správu od neurológa, psychiatra nie staršiu ako šesť mesiacov. Tiež je možné miesto Lekárskeho nálezu doložiť znalecký posudok z oblasti psychiatrie (na účel konania vo veci zbavenie spôsobilosti na právne úkony), komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom.

Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (odkaz)

V prípade ďalších potrebných informácií môžete kontaktovať sociálny úsek aj telefonicky alebo osobne v ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce.

  • Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti občana na sociálnu službu:
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález
  • Kmeňové dáta dodávateľa
  • Určená osoba – Príloha (v prípade, ak si žiadateľ nemôže sám podať žiadosť)

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydá občanovi „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a následne „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí občanovi - žiadateľovi.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí právoplatnosti, ktoré musí byť na rozhodnutí vyznačené, občan vyplní ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tu na stiahnutie), ktorú doručí najlepšie osobne do ZSS.