„CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Poskytovanie sociálnej služby v „CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, ako aj proces prijímania fyzickej osoby do tohto zariadenia sociálnych služieb je daný zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

V „CLEMENTIA“, Zariadení sociálnych služieb Kovarce poskytujeme sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb - mužom v:

 • Domove sociálnych služieb - kapacita 100 miest
 • Špecializovanom zariadení - kapacita 70 miest

V domove sociálnych služieb (DSS) sa podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V DSS a ŠZ sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

zabezpečuje:

 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť

Utvárajú podmienky na úschovu vecí.

V zariadení sa poskytujú a zabezpečujú odborné a obslužné činnosti:

Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporovanie samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len PSS). Jej cieľom je:

 • rozvoj a nácvik zručností,
 • aktivizovanie schopností,
 • posilňovanie návykov pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o seba a svoje okolie a pri základných sociálnych aktivitách PSS

Alternatívne terapie:

Všetky činnosti a aktivity sú vykonávané podľa individuálnych  potrieb, záujmov, možností a schopností PSS a nadväzujú na individuálny plán PSS, ktorý je nástrojom na aktívnu spoluprácu medzi PSS a zariadením.

Ergoterapia a pracovná terapia pomáha  pri osvojovaní zručnosti a pracovných návykov pri vykonávaní pracovných aktivít PSS. Pracovné aktivity sú PSS ponúkané podľa jeho záujmu a schopností. Cieľom ergoterapie je v maximálnej miere podporiť aktivizáciu a samostatnosť PSS a rozvíjať jeho fyzické a  psychické schopnosti.

Arteterapia je zameraná na cibrenie  jemnej motoriky, udržanie pozornosti a sústredenia. Umožňujú PSS vyjadrovať vnútorné pocity, ktoré nevedia verbálne formulovať z dôvodu svojho postihnutia. Cieľom je formovať vzťah k sebe aj okoliu a rozvoj ich vnímania, fantázie a tvorivosti, upevňovanie sebavedomia, dôležitý cieľ je relaxácia, odreagovania a uvoľnenie sa. Pri skupinovej práci získavajú PSS úctu k sebe aj druhým. V rámci tvorivých dielní sa vyrábajú rôzne výrobky, pomocou rôznych techník – maľovanie na sklo, servítková technika, krakelovanie, enkauistika (práca s horúcim voskom), výroba obrázkov z prírodných materiálov,  pletenie z papiera a podobne.

Muzikoterapia je určená pre všetkých PSS, ktorí majú záujem o hudbu. Vplyv hudby zlepšuje psychický stav, minimalizuje stres, úzkosť, depresie. Muzikoterapia je zameraná na počúvanie, aktívne vnímanie hudby, kombinácie pohybu a počúvania, pri skupinovej muzikoterapii analyzujeme rozhovormi pocity PSS pri počúvaní konkrétnej hudby. Veľmi pozitívne pocity vyvoláva u PSS relaxačná hudba. V rámci muzikoterapie navštevujeme raz za mesiac mestskú knižnicu, kde prebiehajú hudobné dopoludnia. Každé stretnutie je zamerané na jedného hudobného skladateľa, speváka alebo skupinu. PSS je predstavená ich tvorba a aj krátky prierez ich tvorby, ktorý im pracovníčka knižnice prečíta. Po hudobno tématickom okruhu pracovníčky knižnice PSS zahrajú skladby na želanie.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vône a hudby. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov, podpora vnímania, emocionality, komunikácie, kognitívnych procesov a motoriky.

Práca so slovom slúži na rozvoj slovnej zásoby, vyjadrovania, získavanie nových informácii, prehlbovanie spolupráce ako aj vzájomných vzťahov či  posilnenie pamäti. PSS komunikujú svoje pocity s pracovníkmi zariadenia, v rámci tejto skupiny sa nacvičujú rôzne programy na kultúrne podujatia. V popoludňajších hodinách sa zúčastňujú hrania divadla, čítajú dennú tlač a knihy, počúvajú rozprávky a príbehy, ktoré potom analyzujú. PSS majú k dispozícii počítače, ktoré majú pripojenie na internet. Prostredníctvom nich komunikujú so svojimi známymi, príbuznými, kamarátmi na sociálnej sieti a sú tak spojení so svojím pôvodným prostredím, čo má veľmi pozitívny vplyv.

Voľnočasové aktivity a záujmová činnosť – PSS majú možnosť výberu z kultúrnych, športových a rekreačných aktivít. Zúčastňujú sa rôznych výletov (Bratislava, Bojnice, Zlín, Čičmany, Rajecká Lesná, Počúvadlo, Nitra a iné), spoločenských zábav (Maškarný ples, Veľkonočná zábava, Majáles, Mikulášske posedenie), športových turnajov (športové hry v zariadení, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj...), návštev družobných zariadení.
Spolupracujeme s občianskym združením Milana Štefánika, ktoré pravidelne poriada koncerty hudobných skupín zo Slovenska a zahraničia. Naši PSS mali možnosť počuť a vidieť také hudobné esá ako Boney M, IMT Smile, No Name, Kristínu, Katku Knechtovú, Hex, Horkýže slíže, Gladiátor a mnohé iné.